Nowe obowiązki przedsiębiorców oferujących torby na zakupy z tworzywa sztucznego

Nowe obowiązki przedsiębiorców oferujących torby na zakupy z tworzywa sztucznego

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zmodyfikowała aktualne i wprowadziła nowe obowiązki przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są torby na zakupu z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową. Podstawową zmianą wynikającą z ustawy jest zmiana definicji toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Porównanie obu definicji dostępne jest poniżej.

Przez torbę na zakupy z tworzywa sztucznego rozumie się:

Do 31.08.2019

Od 01.09.2019 r. 

torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

 

torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów, 
bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności;
pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.

 

Pozostałe zmiany, bezpośrednio wynikające ze zmiany definicji toreb na zakupy z tworzywa sztucznego zostały wskazane w tabeli.

 

Zmieniana ustawa

Przedmiot zmiany

Wejście w życie i przepisy przejściowe

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Zmiana w zakresie przedmiotowym opłaty recyklingowej – będzie ona dotyczyła nie tylko lekkich toreb na zakupy, ale także tych o grubości materiału co najmniej 50 mikrometrów. Nadal nie będzie pobierana od toreb bardzo lekkich (o grubości poniżej 15 mikrometrów wymaganych np. ze względów higienicznych czy też żywności oferowanej luzem) 
01-09-2019 r.

Zmiana terminu wnoszenia opłaty recyklingowej – począwszy od opłaty pobranej w 2020 r. będzie ona wnoszona kwartalnie – do 15. dnia miesiąca kolejnego po danym kwartale. 
01-01-2020 r. 

Nałożenie na przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego oferujących torby na zakupy z tworzyw sztucznych objętych opłatą recyklingową obowiązku prowadzenia ewidencji nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku. 

Ewidencja może mieć formę papierową lub elektroniczną. Przedsiębiorca będzie zobowiązany przechowywać informacje zawarte w ewidencji przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.
01-01-2020 r. 

Ustawa o odpadach
Poszerzenie zakresu podmiotów podlegających wpisowi do rejestru (BDO), prowadzonego przez marszałka województwa, o prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Wykaz ten w zakresie wyżej wskazanych podmiotów będzie zawierał dane takie jak: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, także jego NIP oraz informację o rodzaju prowadzonej działalności i miejscach jej prowadzenia. 
01-09-2019 r.

 Na wpis do rejestru wskazane podmioty mają czas
do końca 2019 r. 

Nałożenie na przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami. 

Sprawozdanie takie poza danymi identyfikującymi składającego (numer rejestrowy, imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, NIP) w przypadku wyżej wskazanych podmiotów będzie zawierał dane o liczbie nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb z tworzywa sztucznego objętych opłatą recyklingową.

Przedsiębiorca sprawozdanie będzie składał za dany rok w terminie do 15 marca roku kolejnego. Będzie ono składane do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia jednostki handlu detalicznego lub hurtowego w której oferowane są wspomniane wyżej torby.

Sprawozdanie za rok 2019 r. – w przypadku toreb objętych opłatą recyklingową od 01.09.2019 r. będzie obejmowało dane jedynie toreb nabytych i wydatnych w okresie od września do grudnia 2019 r. 
01-09-2019 r. 

Po raz pierwszy składane będzie sprawozdanie za 2019 r.

 

W uzasadnieniu projektu ustawy można przeczytać, iż planowane zmiany mają na celu ograniczenie ilości lekkich toreb wprowadzanych do obrotu, zastosowanie mniej szkodliwych dla środowiska materiałów alternatywnych oraz w jeszcze większym stopniu zmianę nawyków konsumenckich. 

Z kolei zwiększenie częstotliwości wnoszenia opłaty recyklingowej, a także obowiązki w zakresie prowadzenia ewidencji czy składania sprawozdań przez podmioty oferujące torby na zakupy z tworzywa sztucznego, zgodnie z uzasadnieniem projektu ma na celu zwiększenie nadzoru nad podmiotami pobierającymi opłatę recyklingową.

Ustawa zmieniająca nie wprowadziła zmian w zakresie podatkowego rozliczenia transakcji związanych z obrotem torbami z tworzyw sztucznych objętych opłatą recyklingową. Więcej informacji na ten temat dostępne jest tutaj.

 

Popularne posty:

Zerowy PIT dla młodych
Mała księgowość – ryczałt ewidencjonowany
Działalność gospodarcza i praca na umowę zlecenie
Kiedy i jak wypełnić NIP-2?
Numer NIP z prefiksem PL

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Comments are closed.