Przestój w pracy – wynagrodzenie w 2020 r.

Przestój w pracy – wynagrodzenie w 2020 r.

Każdemu pracownikowi, który jest gotowy do wykonywania swojej pracy, ale nie może jej świadczyć z przyczyn niezależnych od niego, przysługuje wynagrodzenie za przestój w pracy. Jaka będzie kwota płacy za przestój w 2020 r.?

Przestój w pracy to zaprzestanie wykonywania obowiązków przez pracownika, mimo jego gotowości do pracy. Przyczyny postoju nie wynikają z jego winy. Mogą one leżeć po stronie pracodawcy lub być obiektywne np. występuje przestój w pracy na skutek klęski żywiołowej.

Przykładowo, jeśli praca jest ściśle związana z korzystaniem z internetu i komputera, a w firmie nie ma dostępu do prądu na skutek wichury, pracodawca nie może umożliwić zatrudnionym wykonywania pracy. Pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie za ten czas. Wynika ono z jego osobistego zaszeregowania. Według kodeksu pracy, można skierować pracownika do innej pracy. Za jej wykonanie przysługuje mu odpowiednie wynagrodzenie.

Pracodawcy nie mogą nakłaniać podwładnych do składania wniosków urlopowych w takim okresie. Nie wolno również wyznaczać innych dni w celu odpracowania czasu przestoju w pracy. Jeśli taka sytuacja nie wystąpiła z winy pracownika, jest to czas jego płatnej usprawiedliwionej nieobecności. Obniża to wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym.

Wynagrodzenie za przestój w pracy powinno być określone stawką godzinową lub miesięczną. Jeśli nie uwzględniono takiego zapisu w regulaminie wynagradzania – będzie to 60% wynagrodzenia.

Ważną informacją jest fakt, że wynagrodzenie nie należy się pracownikowi jeśli przestój wynika z jego winy.

Kodeks pracy reguluje również minimalną wysokość wynagrodzenia. Miesięczne wynagrodzenie za przestój nie może być niższe od minimalnej kwoty wynagrodzenia. Najniższe wynagrodzenie za przestój w 2020 r. będzie wynosiło 2600 zł, gdyż będzie to również minimalna płaca. Wypłacona kwota zostanie proporcjonalnie obniżona, jeżeli okres pozostawania w gotowości do pracy będzie krótszy lub jeśli pracownik jest zatrudniony na część etatu.

Inna praca na czas przestoju
Pracownik, na czas przestoju może zostać skierowany do innej odpowiedniej pracy. Może otrzymać wyższe lub niższe wynagrodzenie, które przysługuje za wykonanie danej pracy. Nie może ono być jednak niższe od minimalnej kwoty wynagrodzenia. Nie trzeba przestrzegać tej reguły jedynie w sytuacji, gdy przestój wynika z winy pracownika.

Comments are closed.