Rezygnacja z karty podatkowej – przejście na PKPiR lub Ewidencję przychodów – jak rozliczyć podatek?

Rezygnacja z karty podatkowej – przejście na PKPiR lub Ewidencję przychodów – jak rozliczyć podatek?

h3 {
font-family: ‚Roboto’, sans-serif !important;
font-size: 1.5em !important;
margin-top: 20px !important;
margin-bottom: 20px !important;}

Opodatkowanie działalności gospodarczej kartą podatkową może być ciekawą alternatywą dla przedsiębiorcy prowadzącego firmę w małej miejscowości samodzielnie lub przy zatrudnieniu kilku pracowników. Jeżeli chodzi o wachlarz rodzajów działalności jakie można wykonywać przy tej formie opodatkowania to jest on dość obszerny. Począwszy od działalności usługowej, wytwórczo-usługowej, gastronomicznej, transportowej, rozrywkowej, edukacyjnej, opieki nad dziećmi,usług weterynaryjnych. Po więcej szczegółów należy sięgnąć do Ustawy z dnia 20 listopada 1988 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1988 nr 144 poz. 930).

Rezygnacja – wyłączenia z karty podatkowej

Z opodatkowania w formie karty podatkowej można zrezygnować z początkiem każdego roku podatkowego. Wówczas należy złożyć oświadczenie w terminie do 20 stycznia. Można również zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość karty podatkowej.

Mogą również wystąpić okoliczności mające wpływ na utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej. Dla przykładu: konieczność zatrudnienia większej ilości pracowników, rozszerzenie działalności gospodarczej. Należy pisemnie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 7 dni.

Wygaśnięcie z urzędu decyzji ustalającej kartę podatkową

Ustawa w precyzyjny sposób wskazuje w art. 40 ust. 1 okoliczności, które spowodują wyłączenie przedsiębiorcy z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Przesłanki wykluczające:

Podanie we wniosku o zastosowanie karty podatkowej danych niezgodnych ze stanem faktycznym, które wpłynęły na wysokość stawki karty podatkowej bądź nieuzasadnione zastosowanie tej formy opodatkowania,
Podanie na rachunku lub fakturze danych niezgodnych ze stanem faktycznym,
Brak zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni o zmianach powodujących utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej lub mających wpływ na jej podwyższenia, bądź podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
W takich sytuacjach naczelnik urzędu skarbowego stwierdza wygaśnięcie decyzji ustalającej wysokość karty podatkowej.

Terminy zaprowadzenia ewidencji księgowych przy zmianie formy opodatkowania

Jeżeli zmiana formy opodatkowania nastąpi od początku roku podatkowego stosowne ewidencje zakłada się z początkiem roku.

Jeżeli przedsiębiorca zrzecze się opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku wówczas jest zobowiązany stosowne ewidencje zaprowadzić od pierwszego dnia miesiąca następującego po zrzeczeniu się (art. 32 ust. 2).

Jeżeli przedsiębiorca zawiadomi w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego o utracie warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej stosowne ewidencje należy zaprowadzić od dnia utraty warunków (art. 39 ust. 1).

Jeżeli przedsiębiorca otrzyma od naczelnika urzędu skarbowego decyzję stwierdzającą wygaśnięcie decyzji ustalającej wysokość karty podatkowej obowiązek założenia właściwych ewidencji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została doręczona decyzja o wygaśnięciu (art. 40 ust. 2).

Rozliczenie podatku przy zmianie formy opodatkowania dochodów

Zmiana formy opodatkowania od początku roku przy rezygnacji z karty podatkowej do 20 stycznia
Zrzeczenie się z opodatkowania w formie karty podatkowej w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji ustalającej
Pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o utracie warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej
Otrzymanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o wysokości podatku w formie karty podatkowej

Zaliczki na podatek dochodowy wylicza się według nowych zasad (ryczałt, skala podatkowa, podatek liniowy) od miesiąca stycznia.
W terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu zrzeczenia podatek należy obliczyć według nowych zasad (ryczałt, skala podatkowa) od początku roku do końca tego miesiąca. Wpłacie do urzędu skarbowego podlega różnica pomiędzy podatkiem wyliczonym a podatkiem zapłaconym w tym okresie z tytułu karty podatkowej.
Do opodatkowania według nowych zasad (ryczałt, skala podatkowa) przyjmuje się okres od dnia utraty warunków do stosowania karty podatkowej.
Przykładowe rozliczenie opisane poniżej.

Obliczenie zaliczek na podatek dochodowy stosując nowe zasady (skala podatkowa) za cały rok podatkowy. Na poczet wyliczonych zaliczek zalicza się kwoty wpłacone z tytułu karty podatkowej.

Przykład
Pani Halina prowadzi usługi krawieckie. Od 21 czerwca chce zatrudnić dodatkowo 2 pracowników, do tej pory miała zatrudnionych 5 pracowników – max. ilość z załącznika nr 3. W tej sytuacji musi złożyć zawiadomienie na formularzu PIT-16Z o utracie warunków do stosowania karty podatkowej. Pani Halina chce rozliczać się na zasadach ogólnych. Musi więc od 21 czerwca założyć PKPiR i od tego dnia wpisywać wszystkie przychody i koszty do książki i na tej podstawie wyliczać dochód.
Do dnia utraty prawa do karty podatkowej, czyli do 20 czerwca, Pani Halina musi zapłacić podatek według stawki karty podatkowej, a więc za miesiąc czerwiec będzie to 20/30 stawki, jaką miała wskazaną w decyzji z urzędu skarbowego.
Za miesiąc czerwiec Pani Halina musi również wyliczyć zaliczkę na zasadach ogólnych PIT od 21 do 30 czerwca i odprowadzić podatek. Za miesiąc czerwiec Pani Halina dokona 2 wpłat do urzędu skarbowego na dwa tytuły podatkowe. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne może odliczyć albo od karty podatkowej albo od zaliczki PIT. Jeżeli zaliczka na podatek będzie mniejsza od kwoty przysługującego odliczenia z tytułu składki zdrowotnej wówczas odliczy składkę do wysokości zaliczki z jednego tytułu a pozostałą różnicę odejmie od zaliczki z drugiego tytułu.
W takiej sytuacji Pani Halina będzie musiała po zakończeniu roku podatkowego złożyć do 31 stycznia PIT-16A deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone i odliczone od karty podatkowej. Jak również zeznanie roczne PIT-36 do rozliczenia działalności gospodarczej w terminie do 30 kwietnia.

Na uwagę zasługuje fakt, że opodatkowanie podatkiem liniowym możliwe jest jedynie w przypadku wyboru innej formy opodatkowania w terminie do 20 stycznia. W pozostałych sytuacjach taka możliwość powstaje dopiero w kolejnym roku podatkowym.

Zapoznaj się utrata prawa do karty podatkowej.

 

Popularne posty:

Obowiązkowy split payment od listopada 2019 – dla kogo, limity.
Biała lista podatników VAT – wyszukiwarka MF
Indywidualny rachunek podatkowy – zmiany od 2020 r.
Czy można stosować split payment do faktury pro forma?
Split payment a faktura zaliczkowa, proforma – pozostałe zmiany.

UWAGA
Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Comments are closed.