Wzrost opłaty targowej w 2020r.

Wzrost opłaty targowej w 2020r.

Opłata targowa jest pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.

Opłata targowa jest opłatą lokalną, o której wprowadzeniu decyduje rada gminy. Jej wysokość regulowana jest odgórnymi przepisami. Minister Finansów corocznie publikuje obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na dany rok.

W 2020 r. opłata targowa nie może przekroczyć 792,21 zł dziennie.

Zwolnienie od opłaty targowej

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami od opłaty targowej zwolnione są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, sprzedające na targowiskach, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

Comments are closed.